Lamya

Perorální hormonální antikoncepce

Kvalitativní a kvantitativní složení

Jedna potahovaná tableta obsahuje
0,075 mg desogestrelum
Pomocná látka
Jedna potahovaná tableta obsahuje 54,35 mg monohydrátu laktosy

Léková forma

Potahované tablety. Bílá až téměř bílá, kulatá, bikonvexní, potahovaná tableta o průměru asi 6 mm bez označení.

Způsob výdeje a hrazení

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.