Onkologie

Bortega

Léčba dospělých s mnohočetným myelomem

Terapeutické indikace

 - monoterapie nebo kombinace s pegylovaným liposomálním doxorubicinem nebo s dexamethasonem k léčbě dospělých pacientů s progresivním mnohočetným myelomem, kteří již prodělali nejméně jednu předchozí léčbu a kteří již podstoupili transplantaci hematopoetických kmenových buňěk nebo nejsou pro tuto transplantaci vhodní

 - kombinace s melfalanem a prednisonem k léčbě dospělých pacientů s dříve neléčeným mnohočetným myelomem, u kterých není vhodná vysokodávková chemoterapie s transplantací hematopoetických kmenových buněk

Další indikace viz SPC.

Způsob výdeje a hrazení

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

 

Anaya

Léčba nádorových onemocnění prsu

Terapeutické indikace

Léčba pokročilého stadia karcinomu prsu s pozitivními hormonálními receptory u postmenopauzálních žen.

Adjuvantní léčba časného invazivního karcinomu prsu u postmenopauzálních žen s pozitivními hormonálními receptory.

Adjuvantní léčba časného invazivního karcinomu prsu u postmenopauzálních žen s pozitivními hormonálními receptory, které jsou již adjuvantně léčeny 2-3 roky tamoxifenem.

Způsob výdeje a hrazení

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

 

Lerana

Léčba nádorových onemocnění prsu

Terapeutické indikace

Adjuvantní léčba žen v postmenopauze s časným stádiem karcinomu prsu s pozitivními hormonálními receptory.

Prodloužená adjuvantní léčba karcinomu prsu s pozitivními hormonálními receptory u žen v postmenopauze, které prodělaly předchozí pětiletou standardní adjuvantní léčbu tamoxifenem.

První linie léčby pokročilého karcinomu prsu s pozitivními hormonálními receptory u žen v postmenopauze.

Léčba pokročilého karcinomu prsu u žen s přirozenou nebo uměle vyvolanou menopauzou po relapsu nebo při progresi onemocnění, které již byly léčeny antiestrogeny.

Neoadjuvantní léčba žen v postmenopauze s HER-2 negativním karcinomem prsu s pozitivními hormonálními receptory, kdy není vhodná chemoterapie a není indikovaný okamžitý chirurgický zákrok.

U pacientek s hormonálním receptor negativním nádorem prsu nebyla účinnost prokázána.

Způsob výdeje a hrazení

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.