37. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou

Banská Bystrica, 7. -9. október

V stredoslovenskej Banskej Bystrici sa konal 37. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti.

Kongres bol usporiadaný Slovenskou lekárskou spoločnosťou v spolupráci s Slovenskou nefrologickou spoločnosťou a FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica. Predsedníctva kongresu sa ujala MUDr. Eva Lacková, PhD. Dvojdňový kongres bol jedinečnou príležitosťou na stretnutie odborníkov z odboru nefrológie. Účastníci boli zoznámení so štatistickými údajmi v nefrologických a dialyzačných aktivitách za rok 2014. Taktiež boli prezentované výsledky odberovej a transplantačnej aktivity za rok 2014. Nefrológovia využili kongres k prezentácii svojich kazuistík a vedeckých prác. V priebehu kongresu zaznelo množstvo zaujímavých a prínosných prednášok na téma dialýza, transplantácia, diskutovalo sa aj o diagnostických metódach a terapeutických postupoch v nefrológii.

Súčasťou odbornej konferencie bola aj prezentácia sponzorov a partnerov. Spoločnosť Heaton bola jedným z partnerov, podporujúcich túto vzdelávaciu aktivitu.