Nefrologie

Cinacalcet

Na liečbu sekundárnej hyperparatyreózy

Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie

Každá tableta obsahuje
30 mg cinakalcetu (vo forme chloridu) alebo 60 mg cinakalcetu (vo forme chloridu). Úplný zoznam pomocných látok, pozri SPC na www.sukl.sk.

Lieková forma

Filmom obalená tableta. Zelené, oválne bikonvexné obalené tablety (približne 4,5 x 7 mm) s vyrazeným C9CC na jednej strane a 30 na druhej strane. Zelené oválne bikonvexné obalené tablety (približne 5,5 x 9 mm) s vyrazeným C9CC na jednej strane a 60 na druhej strane.

Spôsob výdaja a hradenia

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Liek je hradený z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Tento text nenahrádza úplnú odbornú informáciu o lieku.


Cinacalcet 30 mg

 

Cinacalcet 60 mg

 

Sevelamer

Na liečbu hyperfosfatémie

Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie

Každá tableta obsahuje
800 mg sevelamériumkarbonátu.
Pomocné látky so známym účinkom:
Každá filmom obalená tableta obsahuje 286,25 mg monohydrátu laktózy.

Lieková forma

Filmom obalená tableta.
Oválne, biele až takmer biele filmom obalené tablety (20 mm x 7 mm) bez deliacej ryhy. Tablety majú vyrazené "SVL" na jednej strane.

Spôsob výdaja a hradenia

Výdaj liečivého prípravku je viazaný na lekársky predpis. Liečivý prípravok je hradený z prostriedkov verejného zdravotného poistenia.

sevelamer