Bortega

Liečba dospelých s mnohopočetným myelómom

Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie

Jedna injekčná liekovka obsahuje 3,5 mg bortezomibu (ako ester kyseliny boritej s manitolom).
Po rekonštitúcii, 1 ml roztoku na subkutánnu injekciu obsahuje 2,5 mg bortezomibu.
Po rekonštitúcii, 1 ml roztoku na intravenóznu injekciu obsahuje 1 mg bortezomibu.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť SPC

Lieková forma

Prášok na injekčný roztok.
Biela až sivobiela hmota alebo prášok.

 

Terapeutické indikácie

- monoterapia alebo kombinácia s pegylovaným lipozomálnym doxorubicínom alebos dexametazónom indikovaný na liečbu dospelých pacientov s progresívnym mnohopočetným myelómom,

- kombinácia s melfalanom a prednizónom na liečbu dospelých pacientov s doteraz neliečeným mnohopočetným myelómom, ktorí nie sú vhodní na vysoko dávkovú chemoterapiu s transplantáciou hematopoetických kmeňových buniek.

Ďalšie indikácie viď SPC

Výdaj liečivého prípravku je viazaný na lékársky predpis. Liečivý prípravok je hradený z prostriedkov verejného zdravotného poistenia.

Spôsob výdaja a hradenia

Výdaj liečivého prípravku je viazaný na lekársky predpis. Liečivý prípravok je hradený z prostriedkov verejného zdravotného poistenia.

 

 

Zoznam produktov