Informace pouze pro lékaře

Následující stránky jsou určeny pouze pro odbornou veřejnost. Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2 a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat léčivé přípravky. Kliknutím na tlačítko „Potvrzuji“ výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborný pracovník ve zdravotnictví.

Potvrzuji a pokračovat

BORTEGA

Léčba dospělých s mnohočetným myelomem

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna injekční lahvička obsahuje bortezomibum 3,5 mg (jako ester kyseliny boronové s mannitolem).

  • Po rekonstituci obsahuje 1 ml subkutánního injekčního roztoku bortezomibum 2,5 mg.
  • Po rekonstituci obsahuje 1 ml intravenózního injekčního roztoku bortezomibum 1 mg.

TERAPEUTICKÉ INDIKACE

  •  monoterapie nebo kombinace s pegylovaným liposomálním doxorubicinem nebo s dexamethasonem k léčbě dospělých pacientů s progresivním mnohočetným myelomem, kteří již prodělali nejméně jednu předchozí léčbu a kteří již podstoupili transplantaci hematopoetických kmenových buňěk nebo nejsou pro tuto transplantaci vhodní
  •  kombinace s melfalanem a prednisonem k léčbě dospělých pacientů s dříve neléčeným mnohočetným myelomem, u kterých není vhodná vysokodávková chemoterapie s transplantací hematopoetických kmenových buněk

Další indikace viz SPC.

ZPŮSOB VÝDEJE A HRAZENÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek je hrazen
z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Povinné informace