Zásady ochrany osobných údajov

U nás v spoločnosti HEATON k. s. si veľmi dobre uvedomujeme dôležitosť ochrany osobných údajov, preto jej venujeme náležitú pozornosť. Po nevyhnutnom vymedzení základných pojmov sa tak v nasledujúcom dokumente dočítate, akým spôsobom sú údaje o každom z návštevníkov našich webových stránok chránené a uchovávané. 

Prostredníctvom tohto vyhlásenia o zásadách ochrany osobných údajov vám čo najlepšie chceme osvetliť spôsob zhromažďovania a využívania osobných údajov získaných od vás, ako návštevníkov webu www.heaton.cz (ďalej len „Web“), ktorých prevádzkovateľom je HEATON k. s. Nezhromažďujeme žiadne vaše osobné údaje, ktoré nám sami dobrovoľne neposkytnete. Vždy, keď poskytnete svoje osobné údaje a dáta prostredníctvom Webu, súhlasíte zároveň so zhromažďovaním, používaním a sprístupňovaním predmetných údajov.

Vaše osobné údaje sú spracovávané v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZOOÚ“), v platnom znení a s princípmi rámcových smerníc Európskej únie na ochranu dát, najmä
so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES.

Správcom a zároveň spracovateľom týchto osobných údajov je spoločnosť HEATON k. s., Na Pankráci 332/14, PSČ 140 00 Praha 4, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel A, vložka 76116, IČO: 26206285, DIČ: CZ26206285 (ďalej len „HEATON“).

Akékoľvek informácie zhromažďované o vás budú využívané najmä (i) na poskytovanie vami požadovaných produktov či služieb, na informovanie o nových produktoch a službách a tiež na vylepšovanie našich zákazníckych služieb, najmä Webu a (ii) za účelom šírenia obchodných oznámení elektronickými prostriedkami podľa zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti.

Zhromažďovanie osobných údajov

a) Aktívne šírené osobné údaje    
V prípade, že bude spoločnosť Heaton potrebovať údaje, ktoré jej umožnia vás identifikovať (osobné údaje) alebo kontaktovať za účelom poskytnutia produktu či služby, ktorý ste si vyžiadali, o tieto údaje vás požiadame. Tieto osobné údaje môžu obsahovať vaše meno a priezvisko, názov spoločnosti, e-mail, telefón, adresu a ďalšie informácie o spoločnosti alebo o vašej platobnej/kreditnej karte v prípade platby on-line.

b) Pasívne šírené údaje 
Ďalej môže Web zhromažďovať určité informácie o prístupe návštevníkov Webu (viac o prístupe k webovým stránkam Heaton nájdete v Podmienkach použitia), napr. adresu IP, pomocou ktorej títo používatelia pristupujú na internet, dátum a čas ich prístupu na tento Web, stránky, ktoré z Webu otvárajú, a verziu prehliadača,
z ktorého Web navštívili. Tieto informácie získame prostredníctvom tzv. súborov cookies (viac informácií o súboroch cookies nájdete nižšie). Takto získané informácie budú používané na vašu personifikáciu
a  na poskytovanie produktov a služieb, ktoré ste si vyžiadali alebo ku ktorým ste dali súhlas. HEATON môže použiť osobné údaje na poskytovanie kvalitnejších zákazníckych služieb a súvisiacich produktov a na inováciu Webu, ako i na zjednodušenie používania tohto Webu, ktoré možno dosiahnuť tak, že sa eliminuje nutnosť opakovane zadávať rovnaké informácie a Web sa prispôsobí konkrétnym preferenciám či záujmom jeho používateľa.

Súhlas so spracovanim OÚ

Vyplnením a odoslaním príslušného registračného formulára, prípadne prihlásením sa prostredníctvom aplikácie alebo na webových stránkach Facebook v súlade s Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len GDPR) a v súlade so zákonom č. 110/2019 Zb., v platnom znení (zák. o spracovaní osobných údajov, ďalej len „zákon“) a so zákonom č. 480/2004 Zb., v platnom znení (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti) dávate súhlas s tým, aby spoločnosť HEATON ks, so sídlom Na Pankráci 14, 140 00 Praha 4 (ďalej len „Správca“) spracovávala Vami vo formulároch uvedené osobné údaje pre:

1.marketingové účely Správcu – najmä zasielanie pravidelného informačného newslettera, reklamných oznámení týkajúcich sa ponúkania vlastných výrobkov a služieb, zasielanie informácií o organizovaných akciách, službách a kontaktovanie pri vykonávaní prieskumu trhu
a marketingového výskumu. Kontaktovanie je vykonávané osobnou návštevou, elektronickou poštou alebo telefonicky;

2.účel analýzy osobných údajov, ktorý umožňuje najmä priamy kontakt s konkrétnymi klientmi (tzv. direct mailing).

Tento súhlas so spracovaním mojich osobných údajov udeľujem dobrovoľne na dobu neurčitú odo dňa jeho udelenia, resp. do doby než tento súhlas odvolám. Vyhlasujem, že mnou poskytnuté údaje sú pravdivé a sú poskytnuté slobodne.

Osobnými údajmi sa rozumejú informácie obsiahnuté v tomto formulári, najmä: meno, priezvisko, telefón, e-mailová adresa, adresa pracoviska.

Vyhlasujem, že som si vedomý(á) svojich zákonných práv na prístup k svojim osobným údajom, na opravu chýb a nepresností, na výmaz a prenositeľnosť mojich osobných údajov, možnosti požadovať obmedzenie spracovania a vznášať námietky proti spracovaniu, ako i možnosti tento súhlas kedykoľvek odvolať. Beriem rovnako na vedomie, že odvolaním môjho súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.

Tieto svoje práva môžem vykonať zaslaním e-mailu na adresu: info@heaton.cz, kontaktovaním nášho zákazníckeho servisu na +420 242 428 690 alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu Správcu.

Zároveň beriem na vedomie a súhlasím s tým, že mnou poskytnuté osobné údaje v tomto formulári na vyššie uvedený účel a počas vyššie uvedenú dobu budú Správcom spracované a uchovávané manuálne i automaticky prostredníctvom vlastných poverených zamestnancov, prípadne prostredníctvom tretích osôb (napr. externých zmluvných partnerov a spracovateľov osobných údajov), ktorých aktuálny zoznam bude zverejnený na internetových stránkach Správcu.

Vyhlasujem, že som sa zoznámil s podrobnosťami o spracovaní osobných údajov uvedených v Zásadách spracovania osobných údajov. V prípade pochybností o dodržiavaní týchto svojich práv Správcom sa môžem obrátiť na Správcu alebo i priamo na Úrad na ochranu osobných údajov so žiadosťou o nápravu.

Zároveň vyhlasujem, že osobné údaje, ktoré som uviedol(a) pri registrácii, sú pravdivé a že sa týkajú mojej osoby.

Využitie OÚ na marketingové účely tretích strán

Za žiadnych okolností nebudeme odovzdávať, prevádzať ani poskytovať vaše osobné údaje tretím stranám na ich marketingové účely.

Prístup k osobným údajom

Máte právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich odstránenie či opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. V takomto prípade je spoločnosť HEATON povinná vás na vašu žiadosť písomne informovať o tom, v akom rozsahu a na aký účel sú vaše osobné údaje spracovávané, kto a akým spôsobom bude vaše osobné údaje spracovávať a komu môžu byť tieto osobné údaje sprístupnené. Presný rozsah informácie definuje § 12 ods. 2 ZOOÚ, na ktorého základe teda môžete žiadať informácie o (i) účele spracovania osobných údajov; (ii) osobných údajoch, prípadne kategóriách osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, vrátane všetkých dostupných informácií o ich zdroji; (iii) povahe automatizovaného spracovania v súvislosti s jeho využitím na rozhodovanie ak sú na základe tohto spracovania konané úkony alebo rozhodnutia, ktorých obsahom je zásah do práva a oprávnených záujmov subjektu údajov; (iv) príjemcovi, prípadne kategóriách príjemcov. Správca má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

Spracovanie osobných údajov

Osobné údaje môžu byť spracované manuálne aj automatizovane, a to vlastnými zamestnancami správcu osobných údajov alebo spracovateľom osobných údajov. Súhlas so spracovaním udeľujete dobrovoľne samotným poskytnutím takýchto osobných údajov prostredníctvom elektronického formulára na Webe. Prostredníctvom týchto Zásad a v súlade s Podmienkami použitia ste boli poučený v súlade so ZOOÚ o všetkých svojich právach podľa zákona, najmä s právom prístupu k osobným údajom, právam na opravu osobných údajov, právom súhlas na spracovanie kedykoľvek odvolať formou písomnej informácie zaslanej na adresu správcu a právami podľa § 21 ZOOÚ, teda, že môžete (i) požiadať správcu alebo spracovateľa o vysvetlenie;
(ii) požadovať, aby správca alebo spracovateľ odstránil stav, ktorý je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom. Najmä môže ísť o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.

Udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov zároveň súhlasíte so zasielaním obchodných oznámení správcu na vašu e-mailovú adresu, ktorú ste dobrovoľne poskytli. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomnou formou na adresu sídla správcu. V prípade porušenia práv na ochranu osobných údajov je možné sa obrátiť
so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.

Informácie o súboroch cookies, ktoré používame

Webové stránky HEATON a on-line služby s nimi spojené môžu za účelom optimalizácie služieb využívať tzv. cookies.

Cookie je malý súbor skladajúci sa obvykle z písmen a číslic, ktorý prevádzkovateľ prostredníctvom internetového serveru posiela do súboru cookie prehliadača na pevnom disku počítača návštevníka Webu. Na základe tejto skutočnosti dôjde k rozpoznaniu zariadenia návštevníka Webu pri opätovnej návšteve, a to hneď ako dôjde
k spojeniu medzi internetovým serverom prevádzkovateľa Webu a internetovým prehliadačom.

Jednou z primárnych funkcií súborov cookies je úspora vášho času. Ak si napr. prispôsobíte webovú stránku alebo budete prehliadať Web, súbor cookie pri nasledujúcich návštevách pripomenie Webu špecifické informácie o vašich preferenciách. Ponúkne vám také prostredie, na ktoré ste boli podľa svojich posledných návštev zvyknutý, a to tak, aby pre vás bola webová stránka viac osobná a dokázala lepšie reagovať na vaše individuálne potreby. Preto hneď ako sa na webový server vrátite, môžu sa predtým zadané informácie načítať, aby ste mohli ľahšie používať tie funkcie Webu, ktoré ste si už prispôsobili, napr. automatické predvyplnenie prihlasovacích údajov. To všetko vám podstatne zjednoduší proces zobrazovania relevantného obsahu, uľahčí navigáciu na Webe atď. Pokiaľ odstránite všetky súbory cookies, musíte predvoľby pre náš Web nastaviť znovu. Ak prejdete na iné zariadenie alebo prehliadač, rovnako nám budete musieť svoje predvoľby dať znovu.

Tieto údaje využívame aj na marketingové účely a spracovanie v službách Google AdWords a Google Analytics. Tieto súbory cookies slúžia na zhromažďovanie informácií o tom, akým spôsobom návštevníci naše stránky využívajú.

Dáta sa zhromažďujú anonymne a generujú sa z nich najmä zostavy s informáciami o (i) dátume a čase vášho vstupu na naše stránky; (ii) koľko a aké stránky ste navštívili a ako dlho ste boli na našich internetových stránkach; (iii) názov vašej internetovej domény a IP adresa, ktorá vám umožní vstúpiť na naše internetové stránky; (iv) internetový prehliadač, ktorý používate, a operačný systém vášho počítača; (v) internetová stránka, z ktorej ste boli odkázaný na Web.

Informácie o zásadách ochrany súkromia spoločnosti Google zobrazíte kliknutím na nasledujúci odkaz: www.google.com/policies/technologies/cookies/.

HEATON na svojich webových stránkach používa dva druhy cookies, a to (i) dočasné súbory cookies (session cookies), ktoré sa ukladajú do súboru cookie vášho prehliadača do doby, než ukončíte prácu s prehliadačom, a (ii) trvalé súbory cookies (tracking cookies), ktoré slúžia pre vašu ľahšiu a pohodlnejšiu orientáciu na Webe a zostávajú uložené vo vašom prehliadači oveľa dlhšie (dĺžka nastavenia závisí na voľbe nastavenia internetového prehliadača). Tieto permanentné cookies umožňujú presun informácií na internetový server
pri každej návšteve stránok. Bez ohľadu na spôsob použitia však súbory cookies nezhromažďujú osobné určiteľné identifikačné údaje. Tieto údaje sa uchovávajú v súboroch cookies vo vašom počítači a sú anonymizované. Zo žiadneho z týchto údajov nemožno jednoznačne určiť vašu identitu.

HEATON na Webe prevádzkuje iba základné súbory cookies, ktoré sú nenahraditeľné pre funkčnosť Webu,
sú vyňaté zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady č.2002/58/ES a nemusia byť deaktivované. Tieto súbory cookies však môžete odmietnuť. Nastavenia vášho prehliadača môžete podľa potreby upraviť tak, aby súbory cookies odmietal. Ak tak učiníte, nebudete pravdepodobne môcť plne využívať interaktívne funkcie webu HEATON.

Za používanie cookies a zhromažďovanie súvisiacich informácií je zodpovedný HEATON, ktorý môže súbory cookies využiť aj za účelom propagácie a optimalizácie svojej marketingovej komunikácie, a to aj realizovanej prostredníctvom inzerentov z radov tretích strán.

Viac informácií o súboroch cookies je možné nájsť na stránkach http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm.

Odkazy na weby tretích strán

Počas prezerania Webu môžete naraziť na hypertextové odkazy odkazujúce na webové stránky tretích strán. HEATON nezodpovedá za zber ani použitie osobných údajov na týchto webových stránkach či aplikáciách a odporúča vám, aby ste sa pred prezeraním týchto webových stránok či použitím takých aplikácií a služieb dôkladne zoznámili s príslušnými podmienkami a vyhláseniami o ochrane osobných údajov.

Poskytnutie údajov tretím stranám

HEATON nebude šíriť ani odovzdávať žiadne identifikovateľné informácie o vás tretím stranám bez vášho súhlasu. O vaše osobné údaje sa môžeme deliť iba (i) s autorizovanými obchodnými partnermi za účelom distribúcie ponuky produktov a služieb a ďalšej komunikácie s vami; (ii) v prípadoch vyžadovaných zákonom, napríklad v súvislosti s otázkami štátnej správy, so súdnymi spormi alebo inými právnymi procesmi a požiadavkami a (iii) ak sme v dobrej viere presvedčení, že je poskytnutie vašich údajov nevyhnutné v záujme ochrany našich práv, napríklad pri vyšetrovaní možného porušenia našich podmienok alebo pri zisťovaní, prevencii či odhaľovaní podvodov.

Zmeny v Zásadách ochrany osobných údajov

Tieto Zásady môžeme v prípade potreby aktualizovať. HEATON si vyhradzuje právo na zmenu týchto Zásad. Pokiaľ sa tak stane, zrevidujeme tiež dátum poslednej aktualizácie uvádzanej v týchto Zásadách. Odporúčame tieto Zásady pravidelne prechádzať, aby ste boli aktuálne informovaný o tom, ako pomáhame chrániť vaše osobné údaje, ktoré ste nám dali k dispozícii.

Kontaktné informácie

Pokiaľ si myslíte, že spoločnosť HEATON tieto Zásady nedodržala, obráťte sa na nás prostredníctvom
e-mailu info@heaton.cz. V prípade oprávnenosti vašej sťažnosti problém identifikujeme a čo najskôr vyriešime.